Sign In Forgot Password

Aliyah (Torah) Blessings

Blessing Before Torah Reading

Bar’chu et Adonai ham’vorach. Baruch Adonai ham’vorach l’olam va-ed. Baruch Atah, Adonai Eloheinu, Melech ha-olam, Asher bachar banu mikol ha-amim v’natan lanu et torato. Baruch Atah, Adonai, notein hatorah.

 Blessing After Torah Reading

Baruch Atah, Adonai Eloheinu, Melech ha-olam, Asher natan lanu torat emet v’chaiyei olam nata b’tocheinu. Baruch Atah, Adonai, notein hatorah.

Blessing Before Torah Reading

 

Blessing After Torah Reading

 

Fri, July 19 2024 13 Tammuz 5784